Home >> JavaScript >> Seznam operátorů

Seznam operátorů

Operátory se v JavaScriptu používají k provádění různých operací. Existuje spousta různých operátorů a každý ma jiné využití.

Aritmetické operátory binární

Základní aritmetické operátory jako jsou "+", "-", "*" a "/" zná každý už od základní školy. Tyto operátory se využívají k výpočtům.

Operátor Příklad použití Význam
+ x+y součet
- x-y rozdíl
* x*y součin
/ x/y podíl
% x%y modulo dělení

Aritmetické operátory unární

Unární aritmetické operátory se používají nejčastěji u různých cyklů, kde se má proměnná buď postupně zvyšovat nebo snižovat o hodnotu 1.

Operátor Příklad použití Význam
++ ++x inkrementace: x=x+1
-- --x dekrementace: x=x-1

Operátory přiřazení

Pomocí operátorů přiřazení se ukládají hodnoty do proměnných. Všiměte si, že základem každého takového operátoru je znak =.

Operátor Příklad použití Význam
= x=y x má hodnotu y
+= x+=y x=x+y
-= x-=y x=x-y
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
%= x%=y x=x%y
<<= x<<=y x =x<<y
>>= x>>=y x=x>>y
>>>= x>>>=y x=x>>>y
&= x&=y x=x&y
^= x^=y x=x^y
|= x|=y x=x|y

Relační operátory

Pomocí relačních operátorů lze porovnávat hodnoty dvou proměnných.

Operátor Příklad použití Význam
== x==y je rovno
!= x!=y není rovno
> x>y je větší
< x<y je menší
>= x>=y je větší nebo rovno
<= x<=y je menší nebo rovno
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut